Polityka prywatności

KUT-MET Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lechickiej 70b 75-845 Koszalin  zwany dalej Firmą

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

 1. Klientów      Sklepu Internetowego SKLEP.KUT-MET.PL (dalej „Sklep”), działającego pod      adresem www.skle.kut-met.pl (tj. osób fizycznych, które ukończyły co      najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę      18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która      dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie) oraz
 2. innych      osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.sklep.kut-met.pl,      a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub      wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych      zatrudnieniem w Firmie lub kontaktem z Firmą w jakimkolwiek innym celu      (zapytania, komentarze itd.).

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Firma.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Firmę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 1. świadczenia      dostępnych za jego pośrednictwem usług,
 2. marketingu      usług świadczonych przez Firmę oraz marketingu usług świadczonych przez      podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
 3. obsługi      procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu      przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu      administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu      Sklepu),
 4. logowania      do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma      możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać      opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego      Zamówień),
 5. ewentualnego      dochodzenia roszczeń,
 6. przesyłania      przez Firmę na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie      elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter),
 7. wyjaśnienia      okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą      elektroniczną,
 8. zapewnienia      sprawnego funkcjonowania Sklepu,
 9. tworzenia      wewnętrznych raportów i analiz,
 10. tworzenia      statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
 11. dostosowania      serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
 12. zawarcia      i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i      obsługi reklamacji.

Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez Firmę w celu:

 1. dostosowania      serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
 2. ewentualnego      dochodzenia roszczeń,
 3. wyjaśnienia      okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą      elektroniczną, a także
 4. tworzenia      statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Firma zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 

Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży Produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

W przypadku gdy Firma występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@kut-met.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu 94 7 15 16 79

 

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@kut-met.pl, zadzwonić pod numer telefonu 94 7 15 16 79 lub skorzystać z funkcji „Twoje konto” dostępnej w serwisie Sklepu.

 

Firma informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Firma informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

Firma wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

 1. dostosowanie      serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z      serwisu,
 2. tworzenie      statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

Firma oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Firmie na konto e-mail: info@kut-met.pl

 

Jednocześnie Firma oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 

Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl