RODO

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Firmę P.P.H.U. KUT-MET

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. KUT-MET ul. Lechicka 70b 75-845 Koszalin. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować, pisząc na powyższy adres pocztowy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@kut-met.pl, oraz telefonicznie pod numerem tel. 94 715 16 79

 

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane z zachowaniem zasad:

- rzetelności i przejrzystości,

- ograniczenia celu tj. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych

- minimalizacja tj. sposób ograniczony do tego, co jest niezbędne realizacji do celów,

- prawidłowości tj. w razie konieczności dane osobowe są uaktualniane,

- ograniczenie przechowywania tj. przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędny do realizacji celów,

- integralności i poufności tj. w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, lub podjęcia działań niezbędnych przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności do skontaktowania się z Tobą i potwierdzenia / zmiany złożonego zamówienia, ustalenia szczegółów dostawy, informowania o wysyłce) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO),

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw

- marketingowych – realizacja usługi wysyłki newslettera i / lub powiadomień SMS – podstawą prawną jest -dobrowolna zgoda uzyskana od Ciebie, którą można cofnąć w każdej chwili – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane:

- w przypadku danych gromadzonych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży: od momentu otrzymania danych do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego

- w przypadku danych przetwarzanych w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą one przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia świadczenia Usług.

- do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu

-do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe udostępniane będą:

- podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, firmom kurierskim, spedycyjnym i transportowym, firmom obsługującym windykację należności, ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

-osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Profilowanie danych osobowych. Nie profilujemy danych osobowych

 

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy. Zapewniamy, że osobom, których danych osobowe są przez nas przetwarzane przysługują prawa wynikające z RODO:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

- prawo do bycia zapominanym

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i usunięcia danych

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z wyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres info@kut-met.pl

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl